بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد، در سال 1347 و در زمینی به مساحت 9000 متر مربع، با زیربنایی به مساحت 8521 متر مربع و به همراه 25 تخت مصوب، تاسیس شد. بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد، مرکز درمانی است که به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، وابسته می‌باشد. همچنین، به عنوان بیمارستان عمومی، فعالیت می‌کند. در حال حاضر 179 تخت خواب فعال دارد.

بیمارستان شهید محمد منتظری