پایگاه اطلاع رسانی شرکت

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی ( سهامی خاص ) بر اساس آگهی تاسیس بشماره 27705/2 مورخه7/12/70 تحت شماره ثبت 89149 مورخه25/12/70 در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و با شماره ثبت 6299 مورخه 9/12/72با انتقال مرکز فعالیت شرکت از تهران به شهرستان تبریز در اداره کل ثبت شرکتهای تبریز به ثبت رسیده است در مورخه های 1/1/72شرکت توزیع نیروی اردبیل و 2/2/75 شرکت توزیع برق تبریز از این شرکت منفک گردیده‌اند.

شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی