منطقه حمل و نقل Transport Zone

منطقه حمل و نقل چیست؟

در شبکه‌های کامپیوتری، یک منطقه حمل و نقل «Transport Zone» به یک مرز منطقی در یک زیرساخت شبکه اشاره دارد که در آن ترافیک شبکه اجازه جریان آزادانه را دارد. معمولاً در شبکه‌های تعریف شده با نرم افزار (SDN) و محیط‌های مجازی برای کنترل دامنه ارتباطات شبکه تعریف می‌شود.

منطقهTransport  را می‌توان به عنوان یک دامنه امنیتی یا گروهی از موجودیت‌های شبکه در نظر گرفت که می‌توانند بدون هیچ محدودیتی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. اغلب در ارتباط با فناوری‌های مجازی‌سازی شبکه مانند VMware NSX یا Cisco ACI برای تعریف قابلیت دسترسی و جداسازی ماشین‌های مجازی یا کانتینرها استفاده می‌شود.

در ادامه به چند پیوند که اطلاعات بیشتری در مورد مناطق حمل و نقل در شبکه ارائه می‌دهد، اشاره شده است:

:VMware NSX Transport Zones

https://docs.vmware.com/en/VMware-NSX-T-Data-Center/2.5/nsxt_25_data_center_admin.pdf

:Cisco ACI Fabric Access Policies

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/aci/apic/sw/2-x/aci-fundamentals/b_ACI-Fundamentals/b_ACI-Fundamentals_chapter_0101.html

:Open vSwitch Documentation

https://www.openvswitch.org/support/dist-docs/ovs-vswitchd.conf.db.5.html