مهندس جعفری

استفاده از انواع نرم افزارها و سرویس های تحت شبکه از یک سو و از سوی دیگر توسعه سازمان ها و روند رو به رشد حجم اطلاعات همواره نیاز به طراحی، پیاده سازی و نگهداری زیرساخت شبکه و مرکز داده مطابق با استانداردهای بین المللی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

زیرساخت شبکه جریان داده در کل سازمان را برقرار می‌نماید که با توجه به اهمیت داده‌‌ها در هر سازمان، مباحث پیچیده‌ای در زیرساخت شبکه مطرح می‌شود، مباحثی مانند توپولوژی منطقی و فیزیکی شبکه، Routing و Switching داده‌ها، امنیت داده‌ها و کنترل دسترسی.

برای طراحی و پیاده‌سازی زیرساخت شبکه لازم است نیازهای سازمان، نیازهای کاربران، فناوری‌های موجود، سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای موجود بدقت بررسی شود تا بر اساس آنها توپولوژی شبکه، نحوه مسیریابی داده‌ها، پروتکل‌های امنیتی و سیاست‌های کنترل دسترسی بدرستی اعمال شود.